SENGA - POLITYKA PRYWATONŚCI

POLITYKA PRYWATONŚCI


 1. Definicje:
  • Polityka prywatności - niniejszy dokument dostępny pod domeną senga.com.pl/politykaprywatnosci zawierający informacje wskazujące Użytkownikowi Serwisu zakres i sposób gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie,
  • Senga - Senga s.c., właściciel serwisu i jego Administrator,
  • Serwis - serwis internetowy Senga s.c. znajdujący się pod domeną senga.com.pl wraz z zestawem wszystkich usług oferowanych przez Serwis w domenie oraz subdomenach,
  • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu senga.com.pl.
 2. Wstęp:
  1. Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu firmy Senga są zastrzeżone.
  2. Senga dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych.
  3. Senga na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu.
  4. Senga zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu.
  5. Senga nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu Senga
 3. Prawa autorskie:
  1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do elementów graficznych i tekstowych, są zastrzeżone i stanowią własność Senga lub innych osób fizycznych bądź prawnych, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.
  2. Korzystanie z zawartości Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 z póź. zm) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).
  3. Zabronione jest dokonywanie kopiowania, modyfikowania, transmitowania jakiejkolwiek części Serwisu bez zgody Senga wyrażonej na piśmie, poza przypadkami wyraźnie dopuszczalnymi określonymi obowiązującymi przepisami prawnymi.
  4. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe lub uznawane za takie przez Senga, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. 2003 nr 119, poz. 1117 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z póź. zm).
 4. Ochrona prywatności:
  • W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 5. Gromadzenie danych:
  1. Wszystkie dane zgromadzone w Serwisu zbierane są za przyzwoleniem danego Użytkownika Serwisu, w szczególności za pośrednictwem zamieszczonego w Serwisie formularza umożliwiającego Użytkownikowi kontakt z Administratorem w celu złożenia zapytania ofertowego.
  2. Senga informuje, że podczas wizyty Użytkowników w Serwisie automatycznie (sposób bierny – niezależny od konstrukcji serwisu) zbierane są dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w tym adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
 6. Przetwarzanie danych:
  1. W związku z prowadzeniem Serwisu, Senga zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu podawane w trakcie wypełniania formularza kontaktowego (dane adresowe i osobowe) oraz ewentualnie dane pobierane przez zewnętrzną domenę google.com dla potrzeb realizacji kampanii marketingowej GoogleAdWords.
  2. Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do Serwisu, Senga uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
  3. Dane osobowe zamieszczone w formularzu kontaktowym, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania bieżącej oferty Senga, mogą być przetwarzane – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody.
 7. Zabezpieczenie danych:
  • Senga dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Senga zapewnia wszystkim Użytkownikom prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.
 8. Dostępność i wykorzystanie danych:
  • Właściciel Serwisu nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że następuje to za zgodą podmiotu, którego te dane dotyczą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jest to niezbędne dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego lub jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Senga, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 9. Cookies:
  1. Serwis może wykorzystywać "cookies" ("ciasteczka"), identyfikujące Użytkownika Serwisu - w sposób umożliwiający lub potrzebny do uproszczenia danej operacji. Cookies nie zawierają danych osobowych, a warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.
 10. Zmiana danych:
  • Użytkownik Serwisu posiada prawo dokonania zmiany podanych danych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, iż danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. W celu dokonania zmiany czy uaktualnienia danych podanych przez Użytkownika, Użytkownik może skontaktować się z Senga w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 11. Zmiany polityki prywatności:
  • Senga może zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie, w szczególności celem jej uaktualnienia w przypadku zmian w praktykach Senga co do sposobu zabezpieczenia i wykorzystywania gromadzonych danych. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności staje się ona wiążąca w miejsce polityki dotychczasowej i zastosowanie znajduje do wszelkich danych gromadzonych w związku z aktywnością Użytkownika w Serwisie.
 12. Kontakt:
  • Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować pod adres siedziby Senga lub na następujący adres email: pp@senga.com.pl. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.

Zarząd SENGA s.c.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?